REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1043 z późn. zm.) Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 301 w ZSP NR 2 w Warszawie przy ul. Brygadzistów 18,
 5. Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

& 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 301 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Warszawie ul. Brygadzistów 18,
 2. Statucie – należy przez to rozumieć statut szkoły,
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 ,
 4. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców szkoły (RR),
 5. Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów danej klasy,
 6. Zebraniu Klasowym – należy przez to rozumieć Zebranie Rodziców Uczniów Klasy,
 7. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady,
 8. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady,
 9. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć komisję rewizyjną Rady,
 10. Przedstawiciel Rady Klasowej – Przewodniczący Rady Klasowej,
 11. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły,
 12. Nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego,

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Rady

&2

 1. Rada jest społecznym organem Szkoły, który reprezentuje ogół Rodziców.
 2. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów Rodziców poprzez podejmowanie jako organ Szkoły działań, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, Nauczycieli i innych organów Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.
 3. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  • Angażowanie i aktywizowanie rodziców do działań na rzecz szkoły.
  • Formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu.
  • Występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły do pozostałych organów szkoły i do organu prowadzącego szkołę.
  • Gromadzenie funduszy na finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły.
  • wspieranie działalności samorządu uczniowskiego.
  • Organizowanie współpracy rodziców z dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu podniesienia efektywności działań szkoły.
  • Zapewnienie rodzicom, we wspólnym działaniu z dyrektorem szkoły, nauczycielami oraz innymi organami, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły w tym:
   1. znajomość wewnątrzszkolnych i przedmiotowych zasad oceniania,
   2. uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce i zachowaniu,
   3. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
   4. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.
  • współdziałanie w organizowaniu imprez szkolnych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

ROZDZIAŁ III
Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

&3

 1. W skład Rady wchodzą członkowie Rad Klasowych, wybrani na pierwszym Zebraniu Klasowym    w danym roku szkolnym.
 2. Rada Klasowa wybierana jest na pierwszym zebraniu w tajnych wyborach, spośród wszystkich Rodziców uczniów danej klasy. Rada Klasowa składa się z 3 osób: przewodniczącego, z-cy przewodniczącego, skarbnika.
 3. Rada Klasowa wskazuje swojego przedstawiciela do Rady, który staje się członkiem Rady Rodziców.
 4. Kadencja Rady Klasowej trwa jeden rok szkolny.
 5. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zebranie Klasowe.
 6. Odwołanie członka Rady Klasowej może nastąpić w czasie każdego Zebrania Klasowego  w przypadku rezygnacji z członkostwa w Radzie Klasowej  lub na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów klasy, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.
 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Klasowej przeprowadza się wybory uzupełniające na najbliższym zebraniu klasowym w trybie określonym w § 3 ust. 2 – 6.

& 4

 1. Na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym Rada wybiera, w ustalonym trybie:
  • Prezydium
  • Komisję Rewizyjną.
 2. Prezydium Rady składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza ,
 3. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza
 4. Zebranie podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady do Prezydium Rady Rodziców, prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako Przewodniczący zebrania.
 5. Dla przeprowadzenia głosowania przeprowadza się wybór komisji skrutacyjnej, w skład której wchodzi co najmniej dwóch członków Rady Rodziców.
 6. W celu przeprowadzenia głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, a następnie przekazuje wszystkim członkom Rady Rodziców, obecnych na danym zebraniu.
 7. Każda klasa jest reprezentowana przez jednego przedstawiciela, będącego członkiem Rady Rodziców, który podczas głosowania posiada jeden głos za daną klasę.j klasy w Radzie Rodziców.
 8. Wyboru dokonuje się w ustalonym trybie.
 9. Kandydaci mogą zgłaszać się sami, jak i mogą być zgłoszeni przez osobę drugą, ale dany kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 10. Wybór następuje zwykłą większością głosów
 11. W przypadku , gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą ilość głosów przeprowadza się głosowanie ponowne na tych samych kandydatów, aż do uzyskania przewagi jednego kandydata.
 12. Członkowie Prezydium Rady mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji jeśli uchylają się od pełnienia swych obowiązków, wypełniają je nienależycie lub na własną prośbę składają uzasadnioną rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym lub jawnym. Na miejsce odwołanego członka Prezydium, powołuje się nowego. Rada ustala na zebraniu tryb głosowania.
 13. Po zakończeniu kadencji, rezygnacji lub odwołania członka Prezydium Rady, dany członek Prezydium jest zobowiązany niezwłocznie w terminie 7 dni, do przekazania obowiązków jak i wszystkich dokumentów związanych z jego działalnością, do Prezydium Rady Rodziców.

& 5

 1. Rada działa poprzez zebrania Rady oraz organy wewnętrzne, zgodnie z ich kompetencjami.
 2. Zebrania Rady odbywają się co najmniej raz na pół roku  lub są zwoływane w miarę potrzeb. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek ¼ członków Rady lub na wniosek Dyrektora, z tym, że pierwsze zebranie nowej Rady zwołuje dotychczasowy Przewodniczący nie później niż do końca września każdego roku.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady drogą pisemną lub/i elektroniczną, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. W uzasadnionych przypadkach, może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej na trzy dni przed terminem zebrania.
 5. W zebraniach Rady uczestniczą przedstawiciele Rad Klasowych, wskazani przez te Rady Klasowe.
 6. Na wniosek Rady lub Dyrektora w zebraniu mogą brać udział, z głosem doradczym, wszyscy członkowie Rad Klasowych.
 7. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na pół roku lub są zwoływane w miarę potrzeb.
 8. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/2 członków Komisji Rewizyjnej. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia członków Komisji Rewizyjnej drogą pisemną lub/i elektroniczną, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
 9. Uchwały Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu, w głosowaniu jawnym.
 10. W przypadku obecności więcej niż jednego przedstawiciela danej klasy na zebraniu Rady,
  w głosowaniu udział bierze tylko ten członek Rady Klasowej, który został wskazany jako jej przedstawiciel do Rady. Porządek posiedzenia ustala Przewodniczący Rady z uwzględnieniem aktualnych spraw, zgłaszanych przez Radę , Rodziców, Radę Pedagogiczną lub Dyrektora wniosków. Podjęte przez Radę decyzje i Uchwały protokołowane są przez Sekretarza Prezydium.

ROZDZIAŁ IV
Szczegółowe kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

& 6

 1. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
  • Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
  • Uchwalanie programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.
  • Uchwalanie regulaminu swojej działalności.
  • Opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora.
  • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
  • Opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenia lub inne organizacje, w szczególności organizację harcerską.
  • Opiniowanie pracy nauczyciela, do ustalania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
  • Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
  • Delegowania przedstawicieli Rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora.
  • Uchwalanie corocznego preliminarza Rady i jego zmian,
  • Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie.
  • Uchwalanie propozycji wysokości dobrowolnych składek rodziców uczniów Szkoły.
  • Wydatkowanie środków zgromadzonych na funduszu Rady .
  • Wnioskowanie i opiniowanie w sprawie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
  • Opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  • Wnioskowanie i opiniowanie nadania szkole imienia lub jego zmiany..
  • Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
  • Udział w pracach szkolnych komisji powoływanych przez Dyrektora, zgodnie
   z wewnątrzszkolnymi regulaminami,
  • Udział w badaniach związanych z prowadzoną w szkole ewaluacją zewnętrzną i wewnętrzną.

& 7

 1. Prezydium reprezentuje Radę i ogół Rodziców wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.
 2. Prezydium może wykonywać wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych w § 6 , ust. 1, pkt. 3,9-12,14-17.
 3. Do podstawowych zadań Prezydium należy:
  • bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady.
  • opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
  • realizacja preliminarza Rady.
  • wykonywanie uchwał Rady.
  • nadzór nad pracami komisji powołanymi przez Radę.
  • zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady.
  • podejmowanie decyzji o wydatkowaniu dodatkowych środków z Funduszu Rady Rodziców nieobjętych preliminarzem.
  • składanie okresowych sprawozdań z działalności przed ogólnym zebraniem Rady Rodziców.
 4. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisuje jednoosobowo Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub Sekretarz, z zastrzeżeniem następujących przypadków:
  • Wydatki od kwoty 300 zł do 1.000 zł – muszą uzyskać pisemną/mailową akceptację co najmniej 2 innych członków Prezydium.
  • Wydatki powyżej 1.000 zł – muszą uzyskać pisemną/mailową akceptację zwykłej większości członków Prezydium.

& 8

 1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
  • przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
  • opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
  • wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Członków Prezydium i osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są obowiązani udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
 4. Po zakończeniu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół, z którym zapoznaje Prezydium. W przypadku rażących uchybień w działalności Prezydium, Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.

& 9

 1. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jeden z członków Prezydium.
 2. Przewodniczący i członkowie Prezydium są uprawnieni do reprezentowania Rady wobec wszelkich statutowych organów szkoły oraz innych osób i organizacji spoza Szkoły.
 3. Przewodniczący koordynuje pracami Prezydium Rady, a zwłaszcza:
  • zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Prezydium Rady ,
  • zarządza głosowanie wniosków składanych podczas posiedzeń, z zachowaniem kolejności ich zgłaszania,
  • podpisuje protokół z posiedzeń prezydium.
 4. Przewodniczący jest upoważniony, wraz z osobami do tego uprawnionymi, do dysponowania majątkiem Rady , zgodnie z ustalonym rocznym preliminarzem wydatków i uchwałami Prezydium Rady.
 5. Podczas nieobecności Przewodniczącego, zadania określone w § 9, ust. 1-4 wykonuje w zastępstwie Wiceprzewodniczący lub wskazany przez Przewodniczącego członek Prezydium.
 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce, w sposób określony w § 4 .

& 10

 1. Decyzje podejmowane przez Radę Rodziców są protokołowane i przekazywane członkom Rady w formie mailowej i/lub udostępniane na stronie internetowej Rady .
 2. Uchwały Rady oraz uchwały Prezydium Rady podpisuje Przewodniczący Rady i jeden z pozostałych członków Prezydium, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego podpisuje Wice-przewodniczący i jeden z pozostałych członków Prezydium.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w przypadku jego nieobecności Sekretarz Komisji Rewizyjnej.
 4. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności.

 

 

ROZDZIAŁ V
Organizacja pracy i zadań Rad Klasowych

& 11

 1. Rada Klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów danej klasy wobec Dyrektora i innych organów Szkoły.
 2. Do zadań Rady Klasowej należy w szczególności:
  • Prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów swojej klasy.
  • Informowanie rodziców uczniów swojej klasy o działaniach Rady i Prezydium, a także o wynikach działań kontrolnych komisji rewizyjnej,
  • Zwoływanie zebrania, w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy lub ¼ liczby rodziców uczniów klasy, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców.
 3. Pracami Rady Klasowej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony Członek Rady Klasowej.

 

ROZDZIAŁ VI
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

& 12

 1. Źródłem funduszy Rady są:
  • dobrowolne składki Rodziców,
  • darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych,
  • dochody z imprez organizowanych przez Radę Rodziców,
  • dotacje,
  • dochody z innych źródeł.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowawczo -profilaktycznego i opieki nad uczniami.
 3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
  • Dyrektor,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Wychowawcy klas,
  • Rady Klasowe,
  • Samorząd Uczniowski.

& 13

 1. Proponowana składka roczna na Radę Rodziców wynosi 100 zł od pierwszego dziecka oraz 50 zł od każdego następnego.
 2. Rodzice wpłacają składkę bezpośrednio do uprawnionego członka Rady Klasowej, Rady bądź przelewem na konto bankowe Rady.

& 14

 1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.
 2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.
 3. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.
 4. Fundusze mogą być użytkowane na działalność Rady określoną w § 2 pkt 2.
 5. Środki finansowe mogą być przenoszone w ramach potrzeb pomiędzy poszczególnymi punktami preliminarza.
 6. Każda Klasa upoważniona jest do otrzymania zwrotu 15% wpłaconych składek pod warunkiem, iż wpłata na daną klasę wynosi 80% wszystkich składek uczniów danej klasy zgodnych z wpłatami wskazanymi w §  13 ust. 1 w danym roku szkolnym wpłat na fundusz RR.
 7. Wypłata, o której mowa w ust. 6 dokonywana jest na wniosek Rady Klasowej oraz po przedłożeniu faktury na ww. kwotę. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 15 grudnia następnego roku szkolnego, którego dotyczyła wpłata.
 8. Wydatkowanie środków Rady Rodziców uzyskanych od sponsorów może być w części zależne od życzeń czy wskazania celów, przez osoby lub organizacje wpłacające środki pieniężne na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku Prezydium Rady nie może wydatkować tych środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.
 9. Rada Rodziców wyznacza ze swojego grona osobę zajmującą się finansami Rady, w tym prowadzeniem dokumentacji finansowej. W przypadku braku chętnych osób spośród Rady, do pełnienia tych funkcji Rada może zatrudnić osoby spoza Rady.
 10. Wszelkie wydatki z funduszu Rady winny być udokumentowane w ramach obowiązujących przepisów rachunkowo – finansowych.
 11. W celu dokonania zakupów z funduszu Rady osoba zajmująca się finansami Rady wydaje uprawnionej osobie zaliczkę, której odbiór potwierdza osoba otrzymująca własnoręcznym podpisem w ,,Zeszycie pobranych zaliczek”.
 12. Rozliczenie zaliczki następuje na podstawie dostarczonego dowodu zakupu na rzecz Rady.
 13. Dokumenty finansowe muszą być sprawdzone pod względem rachunkowym przez osobę zajmującą się finansami Rady , podpisane zgodnie z zapisami § 7 ust. 4.
 14. W przypadku dokonania niecelowego zakupu, osoba wydająca środki finansowe winna je zwrócić w pełnej wysokości do kasy Rady.
 15. Comiesięczne raporty kasowe są dostępne do wglądu dla każdego członka Rady Rodziców.
 16. Prezydium Rady może na podstawie odrębnej uchwały podjąć decyzję o sfinansowaniu uzasadnionych wydatków nie uwzględnionych w sporządzonym na początku roku szkolnego preliminarzu.

& 15

Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu przechowywania w nim środków pieniężnych oraz dokonywania bieżących wpłat i wypłat.

& 16

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada  w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VII

Zmiany regulaminu i przepisy końcowe

& 17

Rada zobowiązana jest do działania zgodnie z obowiązującym prawem.  Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem szkoły, Przewodniczący Rady  zawiesza ich wykonanie

& 18

W przypadku konfliktu Rady z innymi organami szkoły, wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na złożone wnioski czy zażalenia, Prezydium Rady ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie do Dyrektora szkoły, bądź organu prowadzącego szkołę

& 19

 1. Kadencja Rady trwa rok.
 2. Ustępująca Rada  działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić nie później niż do końca września danego roku szkolnego.
 3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
 4. Zebrania Rady oraz zebrania Prezydium Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice i przedstawiciele wszystkich organów szkoły.
 5. Rok rozliczeniowy trwa 12 miesięcy – od 1 września do 31 sierpnia. Pieniądze cały czas są przechowywane na koncie bankowym Rady Rodziców z wyłączeniem pieniędzy, znajdujących się w rezerwie kasowej.

& 20

Rada Rodziców posiada rachunek bankowy w INVEST-BANK SA O/Warszawa o nazwie:

Rada Rodziców przy SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 301 w ZSP nr 2

ul. Brygadzistów 18, 01-384 Warszawa

32 680 1248 0000 3000 1471 0014

& 21

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:
„Rada Rodziców przy SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 301 w ZSP nr 2 w Warszawie ul. Brygadzistów 18”

& 22

Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty uchwałą Rady z dnia 13 lutego 2014 r.

& 23

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia tj. 25 maja 2017 r.